Kammatan-renovate-2016 ปรับปรุงโฉมใหม่ Kammatan.com

20121207162946_ajan_pramote dakong
เว็บ Kammatan.com ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ครับ ซึ่งในปี 2559 นี้ ก็ครบ 9 ปีแล้ว และในปี 2559 นี้ ก็นับเป็นก้าวสำคัญของเว็บ kammatan.com อีกก้าวหนึ่ง ซึ่งในปีนี้เราได้มีแผนงานในการอัฟเกรดเว็บไซต์ใหม่ครับ ทั้งในส่วนของ Theme ของหน้าเว็บหลักเอง ให้รองรับการใช้งานเว็บผ่านมือถือ ( Mobile Responsive)  รวมถึงเนื้อหาได้จัดรวบรวมให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลักๆ
ให้ชัดเจนขึ้น คือ

1. เรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น อริยสัจ4,สติปัฏฐาน4 , อริยมรรคมีองค์8
3.เรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ ปฏิปทาในการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและ ครูบาอาจารย์ปัจจุบันกาล
4.แนะนำวัดในประเทศไทย รวมทั้งคำสอนหรือธรรมะที่ถ่ายทอดโดยครูบาอาจารย์ต่างๆ ในประเทศไทย
5.การแจ้งสถานที่งานบุญ สร้าง/บูรณะ วัดเก่า หรือเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานการกุศลต่างๆ
ที่ช่วยเหลือผู้คน เช่น บริจาคเสื้อผ้า บริจาคเลือด
6.แนะนำหนังสือธรรมะ ที่น่าอ่านเพื่อทางโลก และทางธรรม

โดยส่วนหลักๆของเว็บที่ยังคงให้บริการปกติคือ
1. Webboard ให้บริการแหล่งข้อมูลทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติภาวนา และการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์งานธรรมะ
URL : http://www.kammatan.com/board

2. Gallery เก็บรวบรวมภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบ่งตามหมวดหมู่
URL : http://www.kammatan.com/gallary/

3. Download เสียงธรรมะ , หนังสือธรรมะ ในรูปแบบ PDF
URL : http://www.kammatan.com/download

ทางทีมงานยังคงมีปณิธานว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ รวมถึง
หลักการปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนา เป็นหนทางในการรู้ทุกข์ เพื่อออกจากทุกข์
และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติภาวนาทุกท่าน เพื่อฝึกตนขัดเกลากิเลส จนเข้าสู่ร่มเงาแห่งความสงบเย็น ความสะอาด และ สว่างในกาลต่อไป

ทีมงาน Kammatan.com
19 กรกฏาคม 2559
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา ปี 2559

Comments

comments

One thought on “Kammatan-renovate-2016 ปรับปรุงโฉมใหม่ Kammatan.com

  • July 19, 2016 at 3:07 am
    Permalink

    พบกับ Kammatan.com ปี 9 โฉมใหม่
    ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง จิตใจ ที่ฝึกมาดีแล้ว ย่อมอยู่ได้ ในความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเป็นธรรมดา..

Comments are closed.