สูงกว่าฟ้า ต่ำกว่าดิน หนักกว่าหิน เบากว่านุ่นเจ้าหว่าแหม่นหยัง

#หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตรต.ตาลเลียนอ.กุดจับจ.อุดรธานี **หลวงพ่อไขปริศนาธรรม**สูงกว่าฟ้า ต่ำกว่าดิน หนักกว่าหิน เบากว่านุ่นเจ้าหว่าแหม่นหยัง ?ปริศนาธรรม หลวงปู่แสน ฐานังกโร“สูงกว่าฟ้า” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์“ตำ่กว่าดิน” คือ กิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะของคนเรา“หนักกว่าหิน” คือ กรรมหนัก“เบากว่านุ่น” คือ พระนิพพานนี้คือปริศนาธรรมของปู่แสนหรือนักปราชญ์

Read more