แนะนำชมกุฏิ และธรรมะที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่เสาร์ วัดดอนธาตุ เมืองอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ครบรอบ ๗๖ ปี(๒๕๖๐)ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้
เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร “พระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน”
หลวงปู่เสาร์ท่านมีความเพียรเป็นเลิศ มีความสงบเสงี่ยม พูดน้อย อ่อนน้อม สุขุม
และพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นทางนั้นด้วย เป็นผู้ใฝ่ใจในธุดงควัตร หนักแน่นในพระธรรมวินัย ชอบวิเวก
ไม่ติดถิ่นที่อยู่ ต้องเดินธุดงค์ไปหาวิเวกเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขาในไทย และลาว

ณ วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้สร้างเป็นเจดีย์
ที่บรรจุพระธาตุขององค์หลวงปู่ รวมทั้งรูปปั้นเหมือนรูปหลวงปู่เสาร์
ทางเว็บ https://ubon.town จึงนำมาลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอีกแห่งหนึ่งครับ

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ถือกำเนิด ตรงกับวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๐๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา
ณ บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุปสมบท ที่วัดใต้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
และญัตติเป็นพระธรรมยุต ณ วัดศรีทอง(วัดศรีอุบลรัตนาราม) จ.อุบลราชธานี โดยมี ท่านพระครูทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌายาจารย์

ปี พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๖ หลวงปู่เสาร์ได้ธุดงค์ผ่านหมู่บ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่น สมัยยังเป็นฆราวาสจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวช
จุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงศ์กรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบัน

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ผู้เป็นพระอาจารย์อบรมกรรมฐานให้กับท่านพระอาจารย์มั่น เป็นองค์แรก
อันถือว่าเป็นพระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน ผู้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ให้ความเคารพศรัทธา
ยอมรับใช้ลงมืออุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ด้วยองค์ท่านเอง เหมือนเป็นพระหนุ่มเณรน้อยคอยรับใช้ครูบาอาจารย์
แม้นตนเองจะมีพรรษากาลมากแล้วก็ตาม ข้อนี้เป็นการแสดงถึงความนบนอบของท่านพระอาจารย์มั่น ที่มีต่อหลวงปู่เสาร์ ผู้เป็นพระอาจารย์

หลวงปู่เสาร์ ท่านประพฤติองค์เป็นแบบอย่างแก่สานุศิษย์มากกว่ากล่าวอบรมสั่งสอน
อุปนิสัยโน้มน้าวไปทางพระปัจเจกเจ้า ไม่มีนิสัยเทศนาธรรมสั่งสอนทั่วไป

ปี พ.ศ.๒๔๘๐ เจ้าจอมมารดาทับทิมนำผ้าป่าทอดถวายและนิมนต์ท่านขึ้นแสดงธรรม
ท่านขึ้นธรรมาสน์ตั้งนโม ๓ จบ กล่าวเทศนาสั้นๆว่า “ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค” จบด้วย “เอวังฯ” แล้วก้าวลงธรรมาสน์

วันหนึ่ง หลวงปู่เสาร์ นั่งพิจารณาอริยสัจ ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้น ท่านได้ตัดเสียซึ่งความสงสัยเด็ดขาด
จวนจะถึงกาลออกพรรษา ท่านได้บอกกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นศิษย์ว่า…

“เราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว และเราก็ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว!”

ท่านพระอาจารย์มั่น ได้ยินดังนั้นแล้วก็เกิดปีติอย่างมาก และได้ทราบทางวาระจิตว่า
“หลวงปู่เสาร์พบวิมุตติธรรมแน่นแล้วในอัตภาพนี้”

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ตรงกับวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๔
องค์ท่านมรณภาพขณะก้มกราบพระประธาน ในอิริยาบถท่านั่ง มือสองข้างเท้ากับพื้นยันตัวอยู่
ประกอบด้วยสติอันไพบูลย์ ณ วัดอำมาตยาราม เมืองโขง นครจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สิริอายุ ๘๒ ปี ๓ เดือน ๑ วัน ๖๒ พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๔ จนถึงปีนี้ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเป็นวันครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๗๖

“..ทำให้ดูมันยังไม่ดู ปฏิบัติให้ดูอยู่ทุกวัน มันยังไม่ปฏิบัติตาม เทศน์ให้ฟัง มันจะฟังหรือพวกเจ้า..
ข้อยเฮ็ดให้เบิ่ง บ่ เบิ่ง เทศน์ให้พวกหมู่เจ้าฟัง หมู่เจ้าสิฟังฤา..”
โอวาทธรรมคำสอนท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล


พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


พระธาตุ ขององค์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


กุฏิ ขององค์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


เจดีย์บรรจุพระธาตุ ขององค์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


พระธาตุ ขององค์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


พระธาตุ ขององค์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


จุดเดินจงกลมของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


อีกมุมของเจดีย์ ของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


อีกมุมของเจดีย์ ของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร


การเดินทางมายังวัดดอนธาตุ ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


เรียบเรียงโดยทีมงาน https://ubon.town และขอบพระคุณข้อมูลภาพและข้อความบางส่วนจาก FB: ท่องถิ่นธรรม พระกัมฐาน

Comments

comments