Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
ท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
ท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
ท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
2016-04-24 09:25:12 • 0 Comments • Category: [รูปพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ]  
รูปหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่มท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่มหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker