Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม แห่งวัดป่าโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลยได้เดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมาพักอยู่ที่ศาลา 150 ปี เมื่อเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาย ทรงทราบ จึงได้เสด็จมาทรงกราบนมัสการด้วยความอ่อนน้อมและสนทนาธรรมด้วย ครั้นถึงเวลาอันควร ทรงกราบนมัสการลาหลวงปู่ชอบ พระอุปัฏฐากหลวงปู่ชอบได้ถือย่ามของพระองค์เดินตามหลังมาเพื่อไปส่งเสด็จที่พระตำหนักที่ประทับ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ก็ทรงตรัสด้วยเสียงอ่อนโยนว่า ให้โยมของพระองค์ถือไปส่งเถิด แล้วขอให้พระรูปนั้นกลับไปดูแลหลวงปู่ชอบดีกว่า เหตุการณ์ในคราวนั้นทำให้พระอุปัฏฐากหลวงปู่ชอบรู้สึกประทับใจในความไม่ถือพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
2015-12-14 23:02:01 • 0 Comments • Category: [รูปพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ]  
เมื่อครั้งทรงเยี่ยมหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker