Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
รูป ครูบาอาจารย์​ สายกรรมฐาน ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรฯ
รูป ครูบาอาจารย์​ สายกรรมฐาน ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรฯ
รูป ครูบาอาจารย์​ สายกรรมฐาน ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรฯ
2012-12-01 11:55:20 • 0 Comments • Category: [วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว จ.อุดรฯ]  
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กับหลวงตามหาบัว ญรูป ครูบาอาจารย์​ สายกรรมฐาน ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรฯที่ วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว จ.อุดรฯที่ วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว จ.อุดรฯ
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker