Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
พระอัฐิธาตุ พระกิมิละเถระ
พระอัฐิธาตุ พระกิมิละเถระ
พระอัฐิธาตุ พระกิมิละเถระ
2012-01-02 15:46:42 • 0 Comments • Category: [พระบรมธาตุของพระสาวก]  
พระอัฐิธาตุ พระการุทายีพระอัฐิธาตุ พระองคุลีมาลเถระพระอัฐิธาตุ พระกิมิละเถระ พระอัฐิธาตุ พระเวยยะกัปปะพระอัฐิธาตุ พระคิริมานันทะ ( พระคิริมานนท์)
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker