KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับพระไตรปิฏก : พระอภิธรรม พระสูตร พระคัมภีร์พระสูตร ต่างๆที่ควรแก่การศึกษาอานาปานสติ สติปัฏฐาน4
หน้า: [1]
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อานาปานสติ สติปัฏฐาน4  (อ่าน 30787 ครั้ง)
tata
สมาชิกใหม่
*

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 2
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 12:44:49 AM »

  อานาปานสติ สติปัฏฐาน4   
  (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

   ภิกษุทั้งหลาย !
   ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างไรเล่า
   จึงทำสติปัฏฐานทั้ง 4 ให้บริบูรณ์ได้ ?
   
   ----------------------------------------------
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
   
   เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
   เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว
   
   เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
   เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
   
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่ หายใจออก”
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ
   เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและ
   โทมนัสในโลกออกเสียได้.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าว
   ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก
   ว่าเป็นกายอย่างหนึ่งๆ ในบรรดากายทั้งหลาย.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นกายในกาย อยู่เป็นประจำ
   มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัส
   ในโลกออกเสียได้.
   
   ---------------------------------------------
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
   
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้ทำ จิตตสังขารให้รำงับอยู่ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่ หายใจออก”
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ
   เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและ
   โทมนัสในโลกออกเสียได้.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมกล่าวว่า
   การทำในใจเป็นอย่างดี ถึงลมหายใจเข้า และลมหายใจออก
   ว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งๆ ในบรรดาเวทนาทั้งหลาย.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ
   มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัส
   ในโลกออกเสียได้.
   
   ---------------------------------------------
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
   
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ
   เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่กล่าวว่าอานาปานสติ เป็นสิ่งที่มีได้
   แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ผู้ไม่มีสัมปชัญญะ.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ
   มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
   
   -----------------------------------------------
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุ
   
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ หายใจออก”
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ” หายใจออก
   ย่อมทำการฝึกฝนศึกษา
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ หายใจเข้า”
   ว่า “เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ หายใจออก”
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ
   มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว
   เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา.
   
   ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
   เป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ
   มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
   
   ---------------------------------------------
   
   ภิกษุทั้งหลาย !
   อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างนี้แล
   ย่อมทำสติปัฏฐาน ทั้ง 4 ให้บริบูรณ์ได้.
   
   --------------------------------------------
   
   ปฐมภิกขุสูตร มหาวาร. สํ. 19 / 424 / 1402-10
   
   http://truthoflife.fix.gs/index.php?topic=4524.0
บันทึกการเข้า
tata
สมาชิกใหม่
*

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 2
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 02:15:54 AM »

  วีดีโอ พุทธวจน การปฏิบัติ
เรื่อง
-การปฏิบัติสติปัฏฐาน๔
-อานาปนสติ ๑๖ ขั้นตอนของพระพุทธเจ้า
-การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 
http://truthoflife.fix.gs/index.php?topic=7924.0


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FGtWpiaCWz8&amp;feature=player_embedded#at=160<br /><br />" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/watch?v=FGtWpiaCWz8&amp;feature=player_embedded#at=160<br /><br /></a>
บันทึกการเข้า
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 10:09:23 AM »

สาธุครับผม อานาปานสติ ถ้าใครชำนาญ ก็เหมือนอยู่กับการภาวนาเกือบทั้งวัน เลยทีเดียวเน๊อะ

อนุโมทนาด้วยนะครับ สำหรับการมาแชร์พุทธวจนะ ^^
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
supawadee wutthi
สมาชิกใหม่
*

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 0
กระทู้: 1


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 09:46:12 AM »

สาธุ ค่ะ 
     เป็นขอความที่ดีมากค่ะ...อาจจะมาเห็นช้าไปหน่อยแต่ก้อทำให้สามาร๔อยู่ในสมาธิได้
ซึ่งพักหลัง  ไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้นานเลย...
บันทึกการเข้า
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3603


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 06:38:31 PM »

สาธุ ค่ะ 
     เป็นขอความที่ดีมากค่ะ...อาจจะมาเห็นช้าไปหน่อยแต่ก้อทำให้สามาร๔อยู่ในสมาธิได้
ซึ่งพักหลัง  ไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้นานเลย...

อาจจะหาช่วงที่หลีกเล้นจาก สังคมบ้างนะครับผม ฮ่าๆๆ
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ทัวร์พม่า | JR Pass
magicmo
กัลยาณมิตร ลำดับที่ 2
***

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 1
กระทู้: 124


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2012, 05:37:52 PM »

ขอบคุณนะคร้าาบ
บันทึกการเข้า

เครื่องกรองน้ำชั้นเยี่ยม crane สะอาด ปลอดภัย เหล็กปลอกราคาถูกลวดผูกเหล็ก คุณภาพดี cctv
หน้า: [1]
พิมพ์
กระโดดไป: