Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
ปฏาจารา (นางผู้กลับใจได้) สตรีในสมัยพุทธกาล
ปฏาจารา (นางผู้กลับใจได้) สตรีในสมัยพุทธกาล
ช่วงเวลาที่องค์ในหลวง ทรงผนวช 2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบาตร จาก สมเด็จพระศหลวงปู่จันทา ถาวโรหลวงปู่จันทา ถาวโรปฏาจารา (นางผู้กลับใจได้) สตรีในสมัยพุทธกาล
 
2279 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker