Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
พระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา ในพรรษาที่ ๗ หลังการตรัส
พระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา ในพรรษาที่ ๗ หลังการตรัส
พระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา ในพรรษาที่ ๗ หลังการตรัสรู้
2015-07-30 11:11:10 • 0 Comments • Category: [kammatan.com รูปพระพุทธเจ้า ทุกอย่าง2 ]  
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สหลวงปู่สิม พุทธจาโร หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ หลวงปู่จาม มหาปุญโญพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา ในพรรษาที่ ๗ หลังการตรัส
 
2532 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker