KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับความสำคัญของพระพุทธศาสนา และทุกอย่าง เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน
หน้า: [1]
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: วันวิสาขบูชา สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน  (อ่าน 55029 ครั้ง)
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 05:21:49 PM »ความหมาย และความสำคัญ

ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ...พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือสำเร็จ... และพระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือ ดับ... เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ

 วันวิสาขบูชา the day of visak

  ๑. เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า - เจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี   เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนาง เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ ๕ วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช จนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณอันประเสริฐสูงสุด) สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา visak day

   ๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ  ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
        การตรัสอริยสัจสี่ คือของจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ของพระพุทธเจ้า เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือน  วันตรัสของพระพุทธเจ้า จึงจัดเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่ให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกชาวพุทธทั่วไป จึงเรียกวันวิสาขบูชาว่า วันพระพุทธ(เจ้า) อันมีประวัติว่า พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า "ฌาน" เพื่อให้บรรลุ "ญาณ" จนเวลาผ่านไปจนถึง ...
    ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุติญาณ" คือทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่น
    ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือการรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
   ยามสาม : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจสี่ ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖  ซึ่งขณะนั้น พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา

         ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ อริยสัจ ๔ หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่
     ๑. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
     ๒. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
     ๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ
     ๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์
         ทั้ง ๔ ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบ เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไป

 
หลักของปฏิจสมุปบาท

วันวิสาขบูชา the day of visak

๓. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี  วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป) การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ก็ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเพราะชาวพุทธทั่วโลกได้สูญเสียดวงประทีปของโลก  เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญชาวพุทธทั่วไปมีความเศร้าสลดเสียใจและอาลัยสุดจะพรรณนา อันมีประวัติว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมมาเป็นเวลานานถึง ๔๕ ปี ซึ่งมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวาย ก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีนั้น ได้มีปริพาชกผู้หนึ่ง ชื่อสุภัททะขอเข้าเฝ้า และได้อุปสมบทเป็นพระพุทธสาวกองค์สุดท้าย เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน ๖ นั้น  
     นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖  วันวิสาขบูชา จึงนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงมนุษย์และสรรพสัตว์อันหาที่สุดมิได้         การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา จุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

ขอขอบคุณเว็บ http://www.tlcthai.com

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 06, 2014, 08:08:35 PM โดย golfreeze » บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 05:37:14 PM »

เพื่อนๆ ท่านใดสนใจไปปฏิบัติภาวนา ในช่วงวันวิสาขบูชา ช่วงวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2554

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ url ข้างล่างนี้นะครับผม

http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=1036.0
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 10:28:21 PM »

วันวิสาขบูชา ในปี 2554 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ครับผม

ขอให้ตั้งใจรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ และก็ตั้งใจเจริญสติปัฏฐาน ตั้งจิตภาวนาสมาธิ กันนะครับ

เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนี้ เมื่อ 80 ปีก่อน พุทธศักราช พระองค์ท่านไดุ้ถือกำเนิดขึ้น

แล้วหลังจากนั้น 35 พรรษา พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ ฆ่ากิเลสในใจ ได้สิ้น

แล้วพระองค์ท่าน ได้ทรงกรุณาสั่งสอนแนวทางเพื่อออกจากทุกข์แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา

จนถึงช่วงอายุ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เข้าสู่ นิพพานตลอดอนันตกาล แต่สิ่งที่ทรงอยู่ ก็คือพระธรรมคำสั่งสอนที่ยังคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งก็ล่วงมาถึง 2554 ปีแล้ว คำสอนทางแห่งอริยมรรค 8 การเรียนรู้อริยสัจ 4 ตลอดจนการเจริญสติปัฏฐาน ก็ยังคงมีอยู่

ขอให้พวกท่านได้พบ ได้ศึกษา ก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวท่านเอง

สาธุครับผม  ยิ้มเท่ห์
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 01:47:19 PM »               นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นับเป็นปีมหามงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒๖๐๐ ปี ในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเรียกว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” นับเป็นเวลากว่า ๒๖๐๐ ปี ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา การฉลองพุทธชยันตีฯ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ วันแห่งการตรัสรู้ ซึ่งต่อมาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล นั่นคือ วันวิสาขบูชา และในฐานะที่ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลาง  พุทธศาสนาโลก รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีฯ อย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นกิจกรรมเฉลิมฉลองนับจากวันมาฆบูชาต่อเนื่องจนถึงวาระครบรอบ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒๖๐๐ ปี โดยการเฉลิมฉลองให้เน้นเรื่องการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธอย่างแท้จริง อันจะทำให้เกิดความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างยั่งยืน                 ชัยชนะและอิสรภาพ คือความหมายแห่ง พุทธชยันตี โดยรากศัพท์ คำว่า พุทธชยันตี มาจากคำ ๒ คำ คือ พุทธ แปลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า ชยันตี มาจากคำว่า ชย แปลว่า ชัยชนะ ซึ่งเมื่อนำคำทั้ง ๒ คำ มารวมกัน ก็ได้รูปคำใหม่ว่า พุทธชยันตี อันหมายถึง ชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อ ๒๖๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว ทำให้พระนามว่า สัมมาสัมพุทธ ปรากฏขึ้นในโลก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต                มหาเถรสมาคม และรัฐบาล มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยให้เรียกชื่อว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ถือเป็นปีมหามงคลที่มีวาระแห่งการเฉลิมฉลองเวียนมาบรรจบกันถึง ๔ วาระ กล่าวคือ เป็นปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา อีกด้วย รัฐบาลจึงถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

                  - การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดทุกวัดทั่วประเทศ

                 - พิธีสร้างพระพุทธรูป ๙ องค์ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ พุทธมณฑล

                 - ร่วมสร้างบุญมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยา ถวายเป็นพุทธบูชา สาธารณรัฐอินเดีย เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

                 - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                -พิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                - พุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ สถานศึกษา และศาสนสถานทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดธงตราสัญลักษณ์ได้ที่ www.onab.go.th , www.buddhajayanti.net หรือ www.พุทธชยันตี.net และ www.buddhajayanti2600.com

                - การสวดมนต์ภาวนา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

                - การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (วัดเส้าหลิน) เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                - การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

                และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระพุทธเจ้า และน้อมนำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และตรัสสั่งสอน มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตร่วมกันสร้างกุศล คุณงามความดี ด้วยการละเว้นความชั่วทุกชนิด ทำความดีทุกประการ และทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนพระบรมวงศ์ที่ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการหมั่นเข้าวัดทำบุญ ถือศีล  ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานชีวิตชาวพุทธ ร่วมกันประดับธงสัญลักษณ์พุทธชยันตีฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทุกวันธรรมสวนะ หรือวันพระ อันจะทำให้ได้รับประโยชน์สุขจากการเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา และช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้ธำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าว.ขอบพระคุณข้อมูลจาก : http://www.onab.go.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 01:50:08 PM โดย golfreeze » บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 01:53:48 PM »

พระโอวาทวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕

พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕

ขอบพระคุณข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 10:03:45 PM »

วันวิสาขบูชา ใน พ.ศ. 2556 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันวิสาขบูชากลายเป็นวันสำคัญในระดับโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นมหาบุรุษสุดประเสริฐ ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเหล่าสรรพสัตว์ในแดนไตรโลกธาตุ ผู้บุกเบิกถากถางหนทางไปสู่สุดยอดแห่งความดีมี มรรคสี่ ผลสี่ และนิพพานหนึ่ง อย่างไร้ผู้เสมอเหมือน ด้วยพระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณอันลึกล้ำ
ด้วยข้อวัตรปฏิปทาอันหมดจดงดงาม ทำให้เราท่านทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่แดนพ้นทุกข์
อย่างไม่มีทางผิดพลาดคลาดเคลื่อน

แท้จริง วันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันสำคัญของโลก มิใช่เพราะองค์กรอะไรของฝรั่งมากำหนดให้ แต่เป็นเพราะ วิสาขบูชานี้
เป็นวันสำคัญอันสุดยอดของโลก และไม่มีวันสำคัญอื่นใดจะยิ่งไปกว่า เพราะลักษณะเฉพาะของวิสาขบูชาเองต่างหาก
เพราะวิสาขบูชา เป็นวันเดียวที่รวมเอาเหตุการณ์สำคัญสุดยอดของโลกถึงสามประการไว้ด้วยกัน
อันยากยิ่งที่จะอุบัติบังเกิดกับมนุษย์ปุถุชนคนใดทั้งนั้น

พูดง่ายๆก็คือ วิสาขบูชานี้ เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึง ความสำคัญสามประการ คือ ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเอง อยากจะบอกว่า วิสาขบูชามิใช่เป็นเพียงแค่วันที่ถือว่า
เป็นวันสำคัญสุดยอดของโลกอย่างที่พวกเราเข้าใจเพียงเท่านั้น แต่วิสาขบูชานี้
ยังเป็นจุดรวมแห่งธรรมขั้นสุดยอดที่พระตถาคตเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดพระชนมายุอีกต่างหาก

ธรรมขั้นสุดยอดนั้นคืออะไร? สุดยอดแห่งธรรมนั้นก็คือ ไตรลักษณ์นั่นเอง ผู้ใดเห็นไตรลักษณ์ ผู้นั้นก็ต้องเห็นพระนิพพาน
อย่างไม่มีวันจะผันแปรเป็นอื่น มีคำถามสอดเข้ามาว่า แล้วทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงต้องมาประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ในวันเดียวกันนี้ คือวันเพ็ญเดือนหก อันมีนามว่า วิสาขปุรณมี ดิถีที่ ๑๕

คำตอบก็คือ ก็ด้วยพระพุทธบารมีที่บำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง ๒๐ อสงไขย
กับเศษอีกแสนมหากัปป์ จึงบันดาลให้เกิดปรากฎการณ์อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
อันล้ำเลิศนี้เท่านั้น หาปรากฏแก่สัตว์อื่นบุคคลอื่นรายใดได้ไม่ ตลอดทั่วแดนไตรโลกธาตุ

วิสาขบูชานี้ เปรียบเหมือนสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่เพียงอย่างเดียวก็หามิได้
แต่ยังแสดงให้เห็นถึง ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปดุจเดียวกัน มิได้มีอันใดจะอยู่นอกเหนือแห่งกฏกติกานี้ได้เลย

นี่จึงเป็นบทสรุปแห่งธรรมทั้งปวง ที่นอกจากพระพุทธองค์จะทรงแสดงไว้แล้วแก่พวกเรา ด้วยธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์
แต่ยังทรงอาศัยพระพุทธสรีระเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนักแน่น ในธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นว่า แม้พระองค์เอง
ถึงจะทรงไว้ซึ่งบุญญาบารมีมากมายสักเพียงไหน พระองค์ก็ไม่ได้รับการยกเว้นให้อยู่นอกเหนือกฏกติกาที่ทรงตรัสไว้แล้วนั้นเลย
นั่นคือ ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้ว ต้องดับไปเท่านั้น

เมื่อพระองค์ทรงประสูติ นั่นคือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธสรีระ การตรัสรู้ก็คือการอุบัติและตั้งอยู่แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า และปรินิพพาน
คือการดับไปแห่งพระพุทธสรีระที่เป็นรูปขันธ์ และมีอัศจรรย์ คือการดับนามขันธ์ทั้งปวงอย่างไม่เหลือเชื้ออีกต่างหาก
เรียกว่าสิ้นสมมติสุดสงสาร อย่างไม่มีวันจะฟื้นคืนกลับมาเวียนตายเวียนเกิดได้อีกเลยตลอดอนันตกาล
นี้จึงเป็นการดับครั้งสุดท้ายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ไตรโลกธาตุต้องสะเทือนสะท้านหวั่นไหวในพระคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ดังนั้น ในวาระที่วิสาขบูชาเวียนมาบรรจบครบ และปวงเราท่านทั้งหลายยังโชคดีที่มีลมหายใจสัมผัสรับรู้ได้ถึงการมาเยือนแห่งวิสาขบูชานั้น
 จงอย่าปล่อยให้วิสาขบูชาล่วงไปเปล่าๆ จงตั้งจิตดลใจให้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า
และคุณธรรมอันล้ำเลิศที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วแก่พวกเราด้วยพระมหากรุณาคุณอันยิ่งใหญ่สุดเปรียบประมาณหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้

จงน้อมนำเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา ถวายเป็นสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในวันอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี้
อย่าให้พระองค์ต้องลำบากพระวรกายสั่งสอนพวกเราไปเปล่าๆ โดยที่ไม่มีใครปฏิบัติธรรม รู้ธรรม
และเห็นธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเลย

ธรรมทั้งปวงนั้น แม้จะมีคุณค่ามากมายสักเพียงไหนก็ตาม แต่จะต้องกลายเป็นเสมือนไร้ค่า หากไม่มีผู้ใดปฏิบัติธรรม รู้ธรรม เห็นธรรม
และถือเอาประโยชน์จากธรรมนั้นๆได้เลย และพวกเราทุกคน ก็คงไม่มีใครคิดที่จะย่ำยีตัวเองด้วยการกระทำอันเปรียบเสมือนคนที่ไม่มีหู
ไม่มีตา ที่ไร้สติปัญญา ไม่อาจมองเห็นคุณค่าแห่งธรรมใดๆเลยขอบพระคุณข้อมูลจาก : FB ของคุณ แมว Supani
บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
golfreeze
ขอนอบน้อมในธรรมของ องค์พระพุทธเจ้า
Administrator
สุดยอดกัลยาณมิตร
*****

ได้รับการอนุโมทนาบุญ : 67
กระทู้: 3605


golfreeze@packetlove.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 04:08:17 PM »

วันวิสาขบูชา ปี 2557 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557

หลวงพ่อคำเขียนได้เมตตา เขียนข้อความธรรมอวยพร ให้ชาวพุทธ​ครับ
ผมขออนุญาต คุณ​ธนา แห่งสวนสันติธรรม ขออนุญาตลงในบอร์ดนี้ นะครับผมจากข้อความ ผมพิมพ์ออกมาให้อ่านง่ายขึ้นนะครับผม

หลวงพ่อคำเขียนบอกว่า

"เวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไร
มีธรรมนำพา ไม่มีวันตาย
เราเห็นประสบการณ์ตั้งแต่
เห็นรูปนามตามความเป็นจริง
ขอให้เราจงพากันปฏิบัติไป
จะได้พบอาการดับไม่เหลือของรูปนาม
43 ปีที่ผ่านมา ก็คือวันนี้ "

13 พฤษภาคม 2557

บันทึกการเข้า

เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที อย่าให้ย้ำอยู่ที่เดิม หาทางปฏิบัติเจริญปัญญา เพื่อเดินไปข้างหน้า เพื่อบรมสุขตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยวอุบล | ขายโรงงานสมุทรสาคร
หน้า: [1]
พิมพ์
กระโดดไป: