แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 63 64 [65]
961  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: รบกวนด้วยครับ เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 03:26:50 AM
คงพอเห็นภาพนะครับ...ถ้ายังมีข้อสงสัย มีคำถามไว้ เดี๋ยวจะมีผู้รู้มาช่วยกันตอบครับ

 
962  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: รบกวนด้วยครับ เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 08:45:39 PM
  จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง

ปัญหา เมื่อพระสารีบุตรปรินิพพานแล้ว สามเณรจุนทะผู้เป็นอุปัฏฐากของท่าน ได้นำเอาบาตรและจีวรของท่านไปแจ้งข่าวนั้นให้พระอานนท์ทราบ พระอานนท์ได้พาสามเณรจุนทะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค และแสดงความทุกข์โศกอันใหญ่หลวงของตนต่อพระผู้มีพระภาค ?

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“ดูก่อนอานนท์ พระสารีบุตรพาเอาสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุติขันธ์ หรือวิมุติญาณทัสสนะขันธ์ ปรินิพพานไปด้วยหรือ ? หามิได้พระเจ้าข้า...
“ดูก่อนอานนท์ ข้อนั้นเราได้บอกเธอทั้งหลายไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าจักต้องมีการจาก การพลัดพรากความเป็นอื่นไปจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น เราจะพึงได้ตามใจปรารถนาในของรักของชอบใจนี้ได้แต่ที่ไหน สิ่งใดเกิดแล้ว มีแล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีการแตกสลายเป็นธรรมดา การปรารถนาว่า ของสิ่งนั้นอย่าได้แตกสลายเลยดังนี้ มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
“ดูก่อนอานนท์ เปรียบเหมือนมีต้นไม้ใหญ่มีแกนยืนต้นอยู่ กิ่งใดใหญ่กว่าเพื่อน กิ่งนั้นพึงทำลายไป ฉันนั้นเหมือนกันแล อานนท์ เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ มีสาระตั้งมั่นอยู่ พระสารีบุตรได้ปรินิพพานไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะพึงได้ตามปรารถนาในเรื่องนี้แต่ที่ไหน เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ดำรงชีวิตอยู่เถิด...
“ดูก่อนอานนท์ ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในกาลที่เราล่วงไปก็ดี จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ดำรงชีวิตอยู่ ภิกษุเหล่านั้นผู้ใคร่ต่อการศึกษา จักอยู่เหนือความมืด....”

จนทสูตร มหา. สํ. (๗๓๔-๗๔๐)
ตบ. ๑๙ : ๒๑๕-๒๑๗ ตท. ๑๙ : ๒๐๓-๒๐๕
ตอ. K.S. ๕ : ๑๔๑-๑๔๓

 
963  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: รบกวนด้วยครับ เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 08:43:34 PM
 พระพุทธเป็นหนึ่งกับพระธรรม

ปัญหา มีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรม (โลกุตรธรรม) เป็นอันเดียวกัน ถ้าเห็นอย่างหนึ่ง ก็เห็นอีกอย่างหนึ่ง จริงหรือไม่ ?

พุทธดำรัสตอบ
“.....ดูก่อนวิกกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม วิกกลิเป็นความจริง บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรม....”


วิกกลิสูตร ขันธ. สํ. (๒๑๖)
ตบ. ๑๗ : ๑๔๗ ตท. ๑๗ : ๑๒๙
ตอ. K.S. ๓ : ๑๐๓
 
964  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: รบกวนด้วยครับ เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 08:41:41 PM
ผู้แทนพระพุทธองค์

ปัญหา ก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประมุขสงฆ์ แทนพระองค์หรือไม่ ?
ถ้าไม่ พระสงฆ์ได้ประชุมตกลงกันแต่งตั้งใครเป็นประมุขหรือไม่ ? ถ้าไม่พระสงฆ์จะได้อะไรเป็นที่พึ่ง ?

พระอานนท์ตอบ 
“.....ดูก่อนพราหมณ์ ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่ง อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ทรงแต่งตั้งไว้ว่า เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้
“.....ดูก่อนพราหมณ์ ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่ง อันสงฆ์ที่เป็นภิกษุผู้เถระมากรูปด้วยกันสมมติแล้ว แต่งตั้งไว้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้ว ภิกษุรูปนี้จัดเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลาย......
“.....ดูก่อนพราหมณ์ อาตมภาพทั้งหลายมิใช่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลย พวกอาตมภาพมีที่พึ่งอาศัยคือมีธรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
 

โคปกโมคคัลลาน ปญ
สูตร อุ. ม. (๑๐๘-๑๐๙)
ตบ. ๑๔ : ๙๑-๙๒ ตท. ๑๔ : ๗๕-๗๖
ตอ. MLS. III : ๕๙-๖๐
965  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: รบกวนด้วยครับ เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 08:13:26 PM
เมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสาวกต่างกลัวว่าจะขาดที่พึ่งอันใหญ่
พระองค์จึงให้เอาธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นที่พึ่งต่อไป

ปฏิบัติตามข้อ 2. ได้เลยครับ จนเมื่อท่านเจริญในธรรมอย่างถูกต้อง เป็นลำดับๆ ไป คำถามข้อ 1.ท่านจะเข้าใจและตอบตัวเองได้ครับ

 
966  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / แนะนำ สถานที่ปฏิบัติภาวนาธรรม ที่สัปปายะ ในประเทศไทย / Re: บวชที่บ้านเกิด และไปจำวัดที่ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 12:36:21 AM
 ยิ้ม
นึกถึงสมัยก่อน ผมก็คล้ายๆงี้แหละครับ
กลับมาจากอเมริกาใหม่ๆ คุณพ่อให้บวชก็บวชๆไป ทำไมต้องเป็นขาวก่อน บวชวัดไหนก็ได้ ฯลฯ
หัวสมัยใหม่ ไม่ฟังใครทุกอย่างต้องมีเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ให้เห็นได้จริง
พอมาบวชแล้ว โดนธรรมปราบเรียบเลยครับ....คำถามระหว่างบวช ผมเตรียมคำถามแสบๆท้าทายไปถามหลวงปู่ทุกวัน หลังจากฉันน้ำปานะ ผมบวช ๑ เดือนเหมือนท่านล่ะครับ...คำถามผมมี ๒๐ ข้อ( อีก ๑๐ ข้อหายไปไหนน้า คนบุญน้อย... ยิ้มเท่ห์ ผมหมายถึงตัวผมเองครับ)

วิทยาศาสตร์นั้นยังละอ่อนมากเมื่อเทียบกับศาสนาพุทธ

มีประสบการณ์ในระหว่างบวชอย่างไร เอามาคุยสู่กันบ้างนะครับคุณกอล์ฟ

 

 
967  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: วิปัสนูกิเลส เป็นอย่างไร เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 03:35:03 PM
 วิปัสสนูปกิเลส โดยย่อ พระอาจารย์ทูล ขิปปฺปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
 ผมอ่านของท่านแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งดีเลยตัดมาให้ทราบและพิจารณากันครับ
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่างนี้อยู่ในหนังสือที่ท่านเขียนเรื่อง สัมมาทิฏฐิ ครับ
เริ่มให้ถูกครับจะได้ไม่เนิ่นช้า....

วิปัสสนา  ต้องพิจารณาในสัจธรรมจนเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริง มีความละเอียด แยบคายและหายสงสัยในสัจธรรมจึงเรียกว่า วิปัสสนาญาณ

เป็นญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงทำให้ใจเกิด นิพพิทาเบื่อหน่าย คลายจากความกำหนัดยินดีพิจารณาเป็นไตรลักษณ์
มีการละถอนปล่อยวางไปได้ก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวธไม่ใช่จะคอยให้ปัญญาเกิดจากสมาธิความสงบตามความเข้าใจ

เจ้าวิปัสสนูปกิเลสนี้ มีอิทธิพลและอำนาจ จะทำให้เกิดความน้อมใจเชื่ออย่างรุนแรง โดยไม่รู้เท่าทันว่าเป็นการสำคัญผิด ซึ่งการสำคัญผิดอย่างสนิทสนมแบบแนบเนียน และเกิดความภูมิใจในตัวเองอย่างเงียบๆ บางคนถึงกับสำคัญตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยซ้ำ บางรายสำคัญผิดอย่างมีจิตกำเริบยโสโอหัง ถึงขนาดที่เรียกกันว่า เป็นบ้าวิกลจริตก็มี
อย่างไรก็ตาม วิปัสสนูปกิเลส ไม่ได้เป็นการวิกลจริต แม้บางครั้งจะมีอาการคลัายคลึงคนบ้าก็ตาม แต่คงเป็นเพียงสติวิกล อันเนื่องมาจากการมีจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ภายนอก แล้วสติตามควบคุมไม่ทัน ไม่ได้สัดส่วนกันเท่านั้นถ้าตั้งสติไว้ได้สัดส่วนกัน จิตก็จะสงบเป็นสมาธิลึกลงไปอีก โดยยังคงมีสิ่งอันเป็นภายนอกเป็นอารมณ์อยู่นั่นเอง
เช่นเดียวกับการฝึกสมาธิของพวงฤาษีชีไพร ที่ใช้วิธีเพ่งกสิน เพื่อให้เกิดสมาธิ ในขณะแห่งสมาธิเช่นนี้ เราเรียกอารมณ์นั้นว่า ปฏิภาคนิมิต และเมื่อเพิกอารมณ์นั้นออก โดยการย้อนกลับไปสู่ “ผู้เห็นนิมิต” นั้น นั่นคือย้อนสู่ต้นตอ คือ จิต นั้นเอง
จิตก็จะบรรลุถึงสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิ อันเป็นสมาธิจิตขั้นสูงสุดได้ทันที
ในทางปฏิบัติที่มั่นคงและปลอดภัยนั้น หลวงปู่ดุลย์ ท่านแนะนำว่า “การปฏิบัติแบบจิตเห็นจิต เป็นแนวทางปฏิบัติที่ลัดสั้น และบรรลุเป้าหมายได้ฉับพลัน"
ก้าวล่วงภยันตรายได้สิ้นเชิง ทันทีที่กำหนดจิตใจให้ถูกต้อง แม้เพียงเริ่มต้นผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเองเป็นลำดับๆ ไป โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยครูบาอาจารย์อีก

เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปครับทุกท่าน...


 
968  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: วิปัสนูกิเลส เป็นอย่างไร เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 03:16:42 PM

6.  อธิโมกข์  
        น้อมใจเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องจริง  เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
เป็นแนวทางที่จะให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาทีเดียว 
โดยเฉพาะมีความเชื่อจากความรู้ที่เกิดขึ้นว่าเป็นของจริงไปเสียทั้งหมด
ใครจะมาพูดว่าผิดก็จะโต้แย้ง ว่าตัวเองถูกตลอดไป  จึงได้เกิดเป็นทิฎฐิมานะ
เชื่อในความรู้ของตัวเองอย่างฝังใจเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตัวเอง

7.  ปัคคาหะ  
        มีความเพียรอย่างโดดเด่นเข้มแข็งมาก จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิ
จะมีความขยัน หมั่นเพียรเป็นอย่างมากทีเดียว เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จริงจังในการ
ปฏิบัติธรรม จะยืน เดิน นั่ง นอน จะปรารภ ความเพียรอยู่ตลอดเวลา
มีความขยันอดทนเพื่อมรรคผล นิพพานอย่างแน่วแน่ทีเดียว จะอยู่ที่ไหน ไปในที่ใด
จะไม่ลดละในความเพียรนี้อย่างเด็ดขาด ความเพียรในที่นี้หมายถึงทำใจให้เป็นสมาธิอยู่
อยู่ทุกลมหายใจ ไม่หวั่นไหวไม่สนใจกับสิ่งใดๆ ขอให้มีความเพียรตลอดทั้งคืนวันได้ยิ่งดี

8.  อุปัฎฐาน 
        มีสติระลึกได้อย่างชัดเจนมาก จะเหยียดแขนคู้แขนมองหน้าเหลียวหลัง
มีสติระลึกได้อยู่ตลอดเวลา การนึกคำบริกรรม  ทำสมาธิจะมีสติระลึกได้ไม่ให้เผลอ
กำหนดลมหายใจเข้าออก ก็มีสติระลึกได้เท่าทันกับลมหายใจเข้าออก
ลมหายใจเข้าออกสั้น ยาวก็มีสติ ระลึกรู้ได้อยู่ตลอดเวลา  ความเคลื่อนไหวในร่างกาย
ทุกส่วนคำพูดออกมาแต่ละประโยต มีสติระลึกได้เป็นอย่างดี จิตมีความนึกคิด
ในเรื่องอะไรคิดในทางโลกและทางธรรม คิดเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องผู้อื่นมีสติระลึกรู้
ได้อยู่เสมอ  แม้จะมีสติระลึกได้เท่าทันในการปฏิบัติอยู่ก็ตาม ถ้าฐานเดิมยังเป็น
มิจฉาทิฎฐิ ความเห็นผิดอยู่ ก็จะ เป็นวิปัสสนูปกิเลสต่อไป

9.  อุเบกขา
         ความวางเฉย ภายใจใจจะมีความเป็นกลางได้เป็นอย่างดีไม่ว่าสิ่ง
ใดมากระทบทาง อาตยนะ จะไม่ยินดียินร้ายในสิ่งนั้น ๆ ไม่มีความรักความชังกับใคร
และสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จะอยู่ใน อิริยาบถใดใจจะวางเฉยได้ตลอดทั้งคืนวัน
จะมีคนพูดยกยอสรรเสริญ หรือกล่าวร้ายอย่างไร ใจก็เพียงรับรู้ ไม่ได้ฟูไปตาม
อารมณ์ในคำพูดดี และชั่วแต่อย่างใด ใจไม่กำเริบในราคะตัณหา ไม่มีแนวความคิดพิจารณา
ด้วยปัญญาอะไรเลย จะอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่ชอบพูดคุยกับใครๆ ใจก็จะวางเฉย
ต่อสิ่งทั้งหลายนี้ไป

10  นิกันติ
         จะเกิดความพอใจยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
เป็นไปในข้อ 1 - 9 จะมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติของตัวเองเป็นคนที่มีความ
เชื่อมั่นสูงมาก  มีความยินดีพอใจในลักษณะนี้เป็นอย่างมาก จึงได้เกิดความคิดว่า
เป็นของจริง มีความเชื่อถือว่าเป็นแนวทางที่ตรงต่อมรรคผลนิพพานอย่างมั่นใจ
จะมอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวในการปฏิบัติอย่างนี้ไปจนชีวิตจะหาไม่

 
969  ภาวนา เจริญสติ และ ปัญญา กับแนวปฏิบัติภาวนาตามหลัก สติปัฏฐาน 4 / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ เพื่อเข้าใจในสัมมาทิฏฐิ / Re: วิปัสนูกิเลส เป็นอย่างไร เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 03:03:15 PM
วิปัสสนูปกิเลส 10 อย่าง...  ที่เกิดจากมิจฉาสมาธิ....

        การทำสมาธิ  ถ้าไม่ได้ศึกษาให้ดีจะเกิดความหลงผิดได้ง่าย  ถ้าทำสมาธิตามปกติธรรมดา ไม่ให้มีความอยากก็จะไม่มีปัญหาอะไร  
ถ้าทำด้วยความอยากอย่างนั้น อยากอย่างนี้ ด้วยความจริงจังเมื่อไร  ก็จะเกิดปัญหาทำให้เกิดเป็นวิปัสสนูปกิเลส 10 อย่างขึ้นมา    
ผู้ภาวนาไม่มีการศึกษาเอาไว้ จะไม่รู้เลยว่าการภาวนาของตัวเองผิดไป จะมีความตั้งใจที่จริงจังหวังผลให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่
นี้เกิดจาก มิจฉาทิฎฐิ ความเห็นผิดที่ไม่ได้แก้ไข  จึงได้เกิดเป็นมิจฉาสมาธิ ความตั้งใจมั่นที่ผิด
จึงกลายเป็น วิปัสสนูปกิเลส   จึงเป็นกิเลสปิดกั้นไม่ให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน
จะมีความเพียรอย่างไรก็จะกลายเป็นความเพียรผิดอย่างต่อเนื่อง มีสติก็ระลึกทางที่ผิดเรื่อยไป
จะทำสมาธิก็จะเป็นมิจฉาสมาธิความตั้งใจไว้ ผิดเป็นนิสัย ถ้าเป็นลักษณะนี้จะไม่รู้ตัวเองแต่อย่างใดว่าตัวเองผิดหรือไม่
จะมีความมั่นใจว่าการภาวนาของตนมีแต่ความถูกต้องทั้งหมด

1. โอภาส
        เมื่อจิตมีความสงบในสมาธิแล้ว จะเกิดแสงสว่าง

2.  ปิติ
                เมื่อจิตมีความสงบในสมาธิแล้ว จะเกิดความเพลิดเพลินเอิบอิ่มใจขณะนั้น

3.  ปัสสัทธิ  
        มีความสงบกายสงัดใจเป็นอย่างมาก มีความสงบ เยือกเย็น
ไม่มีความร้อนหนาว ไปตามดินฟ้าอากาศ  แต่อย่างใด มีแต่ความสงบกายสงัดใจ
อยู่ตลอดเวลา  ไม่มีอารมณ์ให้เกิดความเร่าร้อนทุกข์ใจแต่อย่างใด  จะยืน เดิน นั่ง
นอน อยู่ที่ไหนก็มีความสงบกายสงัด  ใจอยู่ที่นั่นไม่มีความรักความชังกับสิ่งใดๆ  เหมือน
กับกิเลสตัณหา ได้หมดไปจากใจ  ไม่มีอะไรจะให้เกิด ความเศร้าหมองขุ่นมัว
จะมีความพอใจยินดีอยู่ใน ลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา

4.  สุขะ        
        จะมีความสุขกายมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีความสุข  ใดในโลกนี้
จะเสมอเหมือน จะ ยืน เดิน นั่ง นอน ในที่  ไหน  ก็มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตที่เกิดมาเพิ่ง ได้พบได้เห็น ความยินดีพอใจในความสุขนี้  แทบจะตะโกนให้คนอื่น
ได้รับรู้ด้วย  อยากให้ความสุขนี้มีอยู่ กับตัวเองตลอดไป(กิเลส)  ไม่อยากให้ความสุขนี้ได้
เสื่อมคลายสลายไป จะอยู่จะไปในที่ไหน ใจจะมีความเพลิดเพลินอยู่ในสุขนี้ จะกินอยู่หลับ
นอนในที่ไหน  ใจจะมีความสุขอยู่ในความสงบนี้อย่างฝังใจทีเดียว

5.  ญาณะ    
        มีญาณรู้เกิดขึ้นที่ใจ ในบางครั้งความรู้เกิดขึ้นทางโลก  บางครั้งความรู้
เกิดขึ้นทางธรรม อยากรู้ในธรรมข้อไหน หมวดใดกำหนดถามใจก็จะได้คำตอบขึ้นมา
ทันที อยากรู้   ในทางโลกอย่างไร กำหนดถามใจก็จะได้เช่นนั้น  ในบาง  ครั้งจะมีญาณ
รู้เกิดขึ้นมาเอง ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่าง      นั้นอย่างนี้ไป  บางทีก็รู้เป็นเรื่องอดีต
บางทีก็รู้เป็นเรื่อง   ในปัจจุบัน บางทีก็รู้เป็นเรื่องของอนาคต บางทีก็รู้ใน เรื่องของตัวเอง
และเรื่องของคนอื่น อยากรู้เรื่องอะไร    กำหนดถามใจจะรู้ได้ทันที

 

970  กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com / แจกcdธรรมะ+หนังสือ ปฏิบัติธรรมฟรี / Re: แจก CD ธรรมะ การปฏิบัติสมาธิ และ สติปัฏฐาน ฟรีๆ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2010, 02:20:49 PM
ได้รับซีดีหลวงพ่อปราโมทย์และหนังสือของสมเด็จพระญาณสังวรแล้วครับ....

พร้อมกันนี้ขออนุญาตก็อปปี้ซีดี แจกให้เพื่อนๆผู้ใฝ่ในธรรมต่อไปด้วยนะครับ...


..................ขอขอบพระคุณอย่างสูงสุดครับ..................................

ขออำนวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ นะครับ

ขอจิตพิสุทธิ์สถิตย์อยู่กับท่าน พร้อมทั้งปัญญาและความมุ่งมั่นบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลาย....

ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข สดชื่น สมหวังทุกประการตลอดไปครับ....

Original Mind still with You and also intellectual and intention succeed in You...

Wish You have best Health , best Happiness and Fulfill Your's Hope Forever.... 
หน้า: 1 ... 63 64 [65]