KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

พระไตรปิฏก : พระอภิธรรม พระสูตร พระคัมภีร์ => พระอภิธรรมปิฏก => ข้อความที่เริ่มโดย: golfreeze ที่ มกราคม 15, 2009, 09:32:34 PMหัวข้อ: การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้เลย
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มกราคม 15, 2009, 09:32:34 PM
เรื่อง การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้

                     พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 881

           แม้ผู้มีปัญญาทราม   ก็จะนั่งในท่ามกลางแห่งอุปัฏฐากทั้งหลาย  กล่าว

อยู่ว่า   เราย่อมสละปริยัติ   ดังนี้เป็นต้น    ด้วยคำว่า    เมื่อเราตรวจดูหมวดสาม

แห่งธรรมอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในมัชฌิมนิกายอยู่     มรรคนั่นแหละมาแล้วพร้อม

ด้วยฤทธิ์    ชื่อว่าปริยัติ     ไม่เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากสำหรับพวกเรา    การ

สนใจในปริยัติ   ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์   ดังนี้   ย่อมแสดงซึ่งความที่ตนเป็นคน

มีปัญญามาก.   ก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้   ชื่อว่า   ย่อมทำลายพระศาสนา.

ชื่อว่า    มหาโจรเช่นกับบุคคลนี้    ย่อมไม่มี   เพราะว่า   บุคคลผู้ทรงพระปริยัติ

ชื่อว่า  ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์  หามีไม่.

                      ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                        ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์เรื่อง การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้

                     พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 881

           แม้ผู้มีปัญญาทราม   ก็จะนั่งในท่ามกลางแห่งอุปัฏฐากทั้งหลาย  กล่าว

อยู่ว่า   เราย่อมสละปริยัติ   ดังนี้เป็นต้น    ด้วยคำว่า    เมื่อเราตรวจดูหมวดสาม

แห่งธรรมอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในมัชฌิมนิกายอยู่     มรรคนั่นแหละมาแล้วพร้อม

ด้วยฤทธิ์    ชื่อว่าปริยัติ     ไม่เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากสำหรับพวกเรา    การ

สนใจในปริยัติ   ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์   ดังนี้   ย่อมแสดงซึ่งความที่ตนเป็นคน

มีปัญญามาก.   ก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้   ชื่อว่า   ย่อมทำลายพระศาสนา.

ชื่อว่า    มหาโจรเช่นกับบุคคลนี้    ย่อมไม่มี   เพราะว่า   บุคคลผู้ทรงพระปริยัติ

ชื่อว่า  ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์  หามีไม่.

                      ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                        ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dhammahome.com (http://www.dhammahome.com)