KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

กิจกรรมที่ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แหล่งทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสังคม จากทาง Kammatan.com => งานกฐิน สร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล ช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: naewinfriend ที่ มิถุนายน 23, 2012, 06:25:49 PMหัวข้อ: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี
เริ่มหัวข้อโดย: naewinfriend ที่ มิถุนายน 23, 2012, 06:25:49 PM
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

1.หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่โบราณกาลกว่า 2,000ปี พระพุทธศาสนาได้ช่วยอบรมและกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ได้ทรงอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประเทศ ได้ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงตลอดมา พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทั้งสามจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามคำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทธศาสน์คู่ไทย”

ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาต้องประสบปัญหาและภัยหลายประการทั้งภัยภายนอกและภัยภายใน ภัยภายนอกมาจากลัทธิและศาสนาอื่นและผู้ไม่มีศาสนา ภัยภายในมาจากชาวพุทธทั้งบรรพชิตและฆราวาส ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไม่ได้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความคิด ความเชื่อ คำพูดและการกระทำทีขัดกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ประมวลเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจารึกไว้ ชาวพุทธที่แท้จึงควรรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎก การรักษาพระไตรปิฎกถือเป็นการรักษาพระพุทธสนา

ปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับพระพุทธสนา เพราะเป็นปีที่พระพุทธสนามีอายุกาลครบ 2,600 ปี มหาเถรสมาคมได้มีมติให้จัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อถวายพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สำคัญของพระพุทธสนา จำนวน 2,600 ชุด แก่วัดและสถานศึกษาเป็นพุทธบูชา ในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2.2 เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริม พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้สถิตสถาพรคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรตลอดไป
2.3 เพื่อเผยแพร่พระไตรปิฎกให้แพร่หลายให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงพระไตรปิฏกซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฏก
2.4เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนาในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งเพิ่มมากขึ้น และรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยศีลธรรมความรู้ ความสามารถ มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อกัน และเพื่อส่งเริมความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนทั้งในด้านเศษรฐกิจ สังคมการเมือง และการปกครอง
2.5 เพื่อให้วัดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดของเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล มีพระไตรปิฎกที่อ่านเข้าใจได้ง่ายไว้ประจำวัด เพื่อใช้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกแก่พุทธศาสนิกชน
2.6 เพื่อให้สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีจำนวนถึง 27,000 แห่ง มีพระไตรปิฎกที่อ่านเข้าใจได้ง่ายไว้ประจำสถานศึกษา เพื่อใช้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกแก่เยาวชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา

3. พระไตรปิฎกที่จะมอบให้แก่วัดและสถานศึกษา

พระไตรปิฎกที่จะมอบให้แก่วัดและสถานศึกษาตามโครงการนี้ได้แก่ พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา(หนังสือ 18 เล่มชุด) ซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์โพธิเนตร

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา เรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกบาลีจำนวน 45 เล่ม ด้วยภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาสาระครอบคลุม 84,000 พระธรรมขันธ์

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา เหมาะที่จะใช้เป็นตำราสำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พระสงฆ์อาจนำไปใช้เป็นคู่มือในการสอนญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ครูอาจารย์อาจนำไปใช้ในการสอนนักเรียน พุทธศาสนิกชนทุกวัยอาจนำไปใช้ส่วนตัว เพื่ออ่านประเทืองความคิดสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้เป็นนักบริหารอาจนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รัฐมนตรีและนักการเมืองอาจนำไปใช้เพื่อการเป็นรัฐมนตรีและนักการเมืองที่มีคุณธรรมและคุณภาพ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับเป็นชาวพุทธ ซึ่งแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษาพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์เกรดเอ 80 แกรม เฉลี่ยเล่มละ 300-400 หน้า ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ (เย็บกี่) ปกพิมพ์สี่สี อักษรปั้มทอง

นอกจากหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา 1ชุด จำนวน 18 เล่มแล้ว ยังมีหนังสือเรื่อง”ความสำคัญและโครงสร้างของพระไตรปิฎก” เรียบเรียงโดย นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์ เลขาธิการ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี พิมพ์ขนาดเดียวกับพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกได้เป็นอย่างดี

4. การถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา
4.1 ผู้จะถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บริจาคเงินทำบุญกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ชุดละ 13,000 บาท
4.2 ผู้ถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาสามารถระบุชื่อวัด หรือสถานศึกษาที่ต้องการมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษาและหนังสือเรื่อง“ความสำคัญและโครงสร้างของพระไตรปิฎก” หรือจะมอบให้สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้พิจารณาวัดและสภานศึกษาที่จะมอบให้
4.3 สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน ประทานของที่ระลึก คือ พระธาตุ ให้แก่ผู้ทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาจำนวนตั้งแต่ 10 ชุด ขึ้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร
ผู้อำนวยการบริหาร
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามนเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทร.022726452
แฟ็กซ์ 022726342 หรือ FACEBOOK.com/สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ

หัวข้อ: Re: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี
เริ่มหัวข้อโดย: golfreeze ที่ มิถุนายน 24, 2012, 02:16:20 AM
อนุโมทนาสาธุ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ ดีๆ แบบนี้นะครับผม


หัวข้อ: Re: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี
เริ่มหัวข้อโดย: magicmo ที่ มิถุนายน 28, 2012, 04:39:08 PM
อนุโมทนาสาธุ ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี
เริ่มหัวข้อโดย: ballzazazz ที่ กรกฎาคม 07, 2012, 03:42:56 PM
ขออนุโมธนาสาธุครับ