KAMMATAN.COM BOARD พุทธกรรมฐาน สติปัฏฐาน4 ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา แจกCDธรรมะ พาเที่ยววัด กรุณา Login เพื่อมองเห็นกระทู้ เพิ่มขึ้น ครับ

พระไตรปิฏก : พระอภิธรรม พระสูตร พระคัมภีร์ => พระอภิธรรมปิฏก => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsakw ที่ ธันวาคม 08, 2011, 05:16:19 PMหัวข้อ: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หมายถึงอะไร
เริ่มหัวข้อโดย: phonsakw ที่ ธันวาคม 08, 2011, 05:16:19 PM
Phonsak  คือ   ควายตัวหนึ่ง ใน เว็ปนี้

ตอบ

งั้น...ควายพลศักดิ์   ก็ขออนุญาตตอบปํญหานี้ ให้พวกที่คิดว่าฉลาดกว่าควายฟังก็แล้วกัน

"จงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย" = ตัวพวกคุณมีตนของแท้อยู่ภายใน ตน = พุทธะ หรือ ธรรม  คือ ธรรมกาย หรือธรรมขันธ์ อยู่

ตน หรือ พุทธะ หรือ ธรรม  คือ ธรรมกาย หรือธรรมขันธ์  เป็นพึ่งแ่ก่ตนที่เป็นอัตตนุืิทิฏฐิ ตามพุทธภาษิตนี้  "อัตตาหิ อัตโน นาโถ.....ตนเป็นที่พึ่งของตน"

ตน มันมี 2 คนครับ  ตน ตัวแรกคือ  พุทธะ หรือ ธรรม หรือ ธรรมกาย หรือธรรมขันธ์ เป็นพึ่งแ่ก่ก็ตนตัวหลัง ที่เป็นอัตตนุืิทิฏฐิ หรือ ตน อุปทาน

วิธีที่เราจะเรียกและไปหา ตนพุทธะ หรือตนธรรมกาย แบบเร็วๆ คือ.....บำเพ็ญ สติปัฏฐาน ๔

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ของมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 13 ทีฆนิกาย มหาวรรค หน้า 274-275 ข้อ 93 มหาปรินิพพานสูตร]

[๙๓] ดูก่อนอานนท์ ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นสรณะอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ อย่างไร

         ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณากายในกาย เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเวทนาในเวทนา เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาจิตในจิต เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้

         ดูก่อนอานนท์ ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นสรณะอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ ด้วยอาการอย่างนี้แล

สรุป

"จงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย"  ความหมายของ ตนที่เป็นที่พึ่ง = ตนธรรม หรือ ธรรมกาย หรือ ธรรมขันธ์ หรือพุทธะ   วิธีเข้าถึงตนก็คือ สติปัฏฐาน 4

ตนเป็นเกาะ มีตนเป็นสรณะอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ = ตนธรรม หรือ ธรรมกาย หรือ ธรรมขันธ์ หรือพุทธะ เป็นเกาะ เป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ